Глоссарий

Новости переводов

20 ноября, 2023

Chatbot makine öğrenimi dil hizmeti

01 февраля, 2023

Yat komisyoncuları - çevirilerin düzenli müşterileri

11 декабря, 2022

Batılı dergiler için yayın hazırlamak: Hücre ve bitkileri içeren araştırmalar

01 декабря, 2022

Tercüme sektöründe tarifeler ve fiyatlandırma

07 ноября, 2022

Çeviri veya redaksiyon kalite güvencesi

26 апреля, 2019

Web Sitesi Tercümesi

16 мая, 2018

Rusçaya tercüme edilmiş web sitesinin tanıtımıГлоссарии и словари бюро переводов Фларус

Поиск в глоссариях:  

Глоссарий по кадрам и персоналу (английский-турецкий)

loyalty
  bağlılık; о-ва луайотё, лоялти (тихий ок., влад. франции);
  bağlılık
   Işlerin olumlu veya olumsuz gittiği durumlarda çalışma arzusunu kesintisiz destekleyen zihinsel ve duygusal bir süreçtir.
  loyalty;
  application form
  1. Форма заявки.

  2. Бланк заявки на приобретение ценных бумаг
  başvuru formu;
  başvuru formu
   Bir adaydan şirketin almak istediği spesifik bilgileri derlemek üzere şirkete özgü olarak hazırlanmış bir bilgi formu
  application form;
  knowledge based training
   bilgilendirmeye yönelik eğitim;
   bilgilendirmeye yönelik eğitim
    ürün bilgisi, imalat teknikleri, hizmet prosedürleri, pazar bilgisi, şirket politikaları, muhasebe ilkeleri ve uygulamaları, mali analiz teknikleri, dış tic... knowledge based training;
   lump sum bonus
    bir defalık primler;
    bir defalık primler
     çalışanların başarılarının şirketin başarısının bir parçası olduğunu göstermek amacıyla ve pe
    lump sum bonus;
    work group / work team
     Çalışma grubu;
     Çalışma grubu
      üyeleri, genellikle bilgiyi, en iyi uygulamaları veya bakış açılarını paylaşmak ve her bireyin kendi sorumluluk alanındaki performansını... work group / work team;
     Çatışma
      İki ya da daha fazla insanın ya da grubun aynı anda aynı yeri ya da kaynağı kullanmaya teşebbüs etmesi sonucu ihtiyaçların, çıkarlar... conflict;
     danışmanlık
      Işte ya da iş dışında bir sorun yaşayan bir çalışanın sorununu çözmesi için kendisine yol gösterilmesi, yardım edilmesi counselling;
     value chain analysis
      değer zinciri analizi;
      değer zinciri analizi
       Bir organizasyonun kendi içindeki güçlü ve zayıf yönlerini sistematik olarak tanımlamak ve analiz etmek için kullanılabilecek bir çerçevedir.... value chain analysis;
      values
      1. A label that indicates what’s important to a client.

      2. Worth, desirability or utility based on individual preferences. most social science disciplines use several defi nitions of valu... değerler; ценности;
      değerler
       Bir organizasyonda çalışanların bireysel ve kolektif olarak üstün gördükleri, yücelttikleri, önemli ve değerli bulduklarının tü... values;
      situational interview
      1. Technique for assessing a job candidate’s problem-solving skills

      2. Technique for assessing a job candidate’s problem-solving skills a method of assessing a job candidate’s skills by a... durumsal mülakat; ситуационное интервью;
      durumsal mülakat
       Soruların doğrudan gerçekleştirilen iş aktivitelerine yönelik olarak sorulduğu, işte karşılaşılan özgün sorunlar ve durumlara ... situational interview;
      durumsallık
       Yönetici ya da liderin çalışanların olgunluk düzeyine, yani bilgi ve beceri ve tutumlarına bağlı olarak tarzını değiştirmesi ve dur... contingency;
      eğitim
       Organizasyonlarda işe alınan insanların işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve tutumların onlara verilmesidi... training;
      recruitment / selection
       eleman seçme;
       eleman seçme
        Yetenekleri, becerileri ve ilgileri organizasyonun ihtiyaçlarına en uygun olan adayların sistematik bir şekilde belirlenmesi çalışmalarıdır.
       recruitment / selection;
       empathy
       1. The ability to understand the problems and feelings of another person

       2. N псхл. эмпатия

       3. The ability of the coach or mentor to understand and share the feelings of the coach... empati; ecstasy, mdma (3,4-methylendioxyl-n-methylamphetamin, meist als salz); эмпатия;
       empati
        Başkalarının duygularını sezmek, bakış açılarını anlamak ve endişeleriyle etkin bir biçimde ilgilenmektir.
       empathy;
       intellectual capital
        entelektüel kapital;
        entelektüel kapital
         Bir organizasyonun çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri gibi tüm insan kaynaklarının sahip olduğu, değere dönüşt&am<... intellectual capital;
        ergonomy
         ergonomi;
         ergonomi
          çalışanın fiziksel özellikleri ile işin fiziksel ortamı arasındaki etkileşimin ve uyumun incelenmesidir.
         ergonomy;
         flextime programs
          esnek çalışma programları;
          esnek çalışma programları
           Aile, eğitim ya da sağlık gibi nedenlerle alışılmış iş gün ve saatlerine uyum sağlamakta zorluk yaşayanlar için normal sekiz saatli... flextime programs;
          ethical approach
           etik anlayış;
           etik anlayış
            Aklın ve sağduyunun yönlendirdiği görüşleri izlemek, yerleşik, toplumsal ve ahlak kurallarına saygılı davranmak ve bu amaçla kişise... ethical approach;
           action plan
            План работы
           eylem planı; plan de acción;
           eylem planı
            Kısa dönem içinde nelerin yapılması gerektiğini, bunları kimlerin, ne zaman, nerede ve nasıl yapacağını, yürütme sorumluluğu v... action plan;
           managing diversity
            farklılıkların yönetimi;
            farklılıkların yönetimi
             Yaş, cinsiyet, din, inanç, kişilik gibi yönleriyle farklı insanları etkili bir şekilde yönetmek için planlanan ve uygulanan kurumsal sistemlerin; farkl... managing diversity;
            position oriented roles
             göreve ilişkin roller;
             göreve ilişkin roller
              Bir takımın amacına ulaşması için takım liderinin ve üyelerinin ne yapmaları gerektiği ve takımın işinin ne olduğu ve niç<... position oriented roles;
             grup
              Belirli konularda ortak değerleri paylaşan ve toplumsal rolleri, gelişmiş ilişkileri ve beklentiler sistemi ile birbirine kenetlenen insan topluluğudur.
             group;
             management by objectives
              hedeflerle yönetim;
              hedeflerle yönetim
               Yönetici ile çalışanının karşılıklı görüşerek hedef belirlemesini ve belirli hedeflerin elde edilmesine dayalı olarak ça<... management by objectives;
              communication
              1. Связь; связной

              2. (кан.) решение экспертизы

              3. N коммуни- кация; процесс передачи информации; mis~ недопонимание, непонимание | attr. комму- никативный disorder, impairment, st... İletişim; связь; представление отчетности, информации (заинтересованным пользователям); cmn; представление отчетности, информации (заинтересованным; сообщение; связь; система связи; средства связи; коммуникации;; обмен информацией; передача;; взаимодействие;; сообщение;; общение;; соединение;; коммуникационный; связной; contelligence;
              İletişim
               Insanlar arasında bilgi, haber, duygu ve düşüncelerin alınıp verilmesini sağlayan ve etkili olduğunda güveni, anlayışı, paylaşı... communication;
              human resources planning
               İnsan kaynakları planlaması;
               İnsan kaynakları planlaması
                Bir organizasyonun gelecekteki hedeflerine etkin bir biçimde ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı insanların sayısının ve niteliklerinin öncede... human resources planning;
               job simplification
                İş basitleştirme;
                İş basitleştirme
                 Kişinin yapması gereken işlerin sayısını azaltarak görev etkinliğini artırmayı amaçlayan, işleri; basit, tekrarlı, standart hale ge... job simplification;
                job evaluation
                1. Оценка работ

                2. Оценка должностных обязанностей

                3. Process of measuring the value of a job

                4. Process of measuring the value of a job the process of measuring how much ... İş değerleme; оценка работы;
                İş değerleme
                 Bir işin değerinin ölçülmesi için kullanılan yönetsel bir prosedürdür.
                job evaluation;
                task force
                1. Temporary naval organisations composed of particular ships, aircraft, submarines, military land forces, or shore service units, assigned to fulfill certain missions. seemingly drawn originally... İş ekibi;
                İş ekibi
                 Belirli bir amacı elde etmek için sorumluluk alan birbirleriyle bağlantılı insanların oluşturduğu biçimsel iş gruplarıdır.
                task force;
                job enlargement
                1. Increasing the range of an employee’s duties

                2. Increasing the range of an employee’s duties increasing the scope of a job by extending duties and responsibilities, generally without c... İş genişletme; расширение рабочих мест;
                İş genişletme
                 Bir dizi görevi yeni, daha kapsamlı ve daha ilginç bir iş haline getirmek için birleştirmek ve bir çalışana birden fazla işin sorumluluğunu v... job enlargement;
                job spesifications
                 İş gerekleri;
                 İş gerekleri
                  Bir çalışanın işinin temel unsurlarını başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için mutlaka sahip olması gereken niteliklerin en ... job spesifications;
                 job rotation
                 1. Changing work assignments

                 2. Changing work assignments a way to develop employees by giving them different jobs to perform

                 3. Job rotation is a human resource management strate... İş rotasyonu; ротация должностей;
                 İş rotasyonu
                  çalışanın yerine getirdiği değişik işlerin sayısını artırmak ve motivasyonu sağlamak amacıyla sistematik olarak çal&
                 job rotation;
                 job stress
                  İş stresi;
                  İş stresi
                   Organizasyonlarda işle bağlantılı olarak yaşanan gerilimler, endişe ve kaygılardır.
                  job stress;
                  job description
                  1. A statement of the essential responsibilities, duties, job functions, and requirements of a job.

                  2. Должностная инструкция

                  3. A set of instructions describing what you want sca... İş tanımı; должностная инструкция; описание работы;
                  İş tanımı
                   Bir işin içerdiği görevlerin, sorumlulukların ve iş özelliklerinin listesidir.
                  job description;
                  job design
                   İş tasarımı;
                   İş tasarımı
                    Belirli bir işin nasıl yapılacağının ve başarılı olması için hangi görevlerin yerine getirilmesinin gerektiğinin tanımlanmas&<... job design;
                   job satisfaction
                    Job satisfaction is the emotional response an employee has to the job he or she holds. good job satisfaction is characterized by a positive emotional response to the job, the organization, and the... İş tatmini;
                   İş tatmini
                    Bir çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değer yargılarıyla örtüşt&am
                   job satisfaction;
                   career
                    kariyer;
                    kariyer
                     Bir insanın yaşamı boyunca süren işle ilgili deneyimlerinin tümüdür.
                    career;
                    career development
                     Career development is the process of helping employees acquire the knowledge, skills, and abilities that will help them improve their career prospects over the long term.
                    kariyer geliştirme;
                    kariyer geliştirme
                     Insanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik ... career development;
                    career planning
                    1. Managing professional goals

                    2. Managing professional goals taking steps to improve professional skills and create new opportunities
                    kariyer planlama; планирование карьеры;
                    kariyer planlama
                     Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dış&#
                    career planning;
                    career management
                    1. Planning and controlling the professional development of an employee

                    2. Planning and controlling the professional development of an employee preparing, implementing, and monitoring the... kariyer yönetimi; управление карьерой;
                    kariyer yönetimi
                     Insan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık... career management;
                    participative management
                     katılımcı yönetim;
                     katılımcı yönetim
                      çalışanların kendi işlerinin günlük etkinliklerini daha fazla denetleyebilmelerine olanak veren bir yönetim anlayışıdır.
                     participative management;
                     gain sharing
                      A variable compensation plan that rewards employees based on their achievement of a predetermined goal which is usually associated with a program or project that promotes cost-cutting or other pro... kazanç paylaşımı;
                     kazanç paylaşımı
                      Bir birimdeki yöneticilerin ve çalışanların takım olarak çalışmasını özendirmek amacıyla önceden belirlenen performans hedefle... gain sharing;
                     Глоссарий по кадрам и персоналу (английский-турецкий)


                     Отказ от ответственности. Глоссарий по кадрам и персоналу (английский-турецкий) не охраняется авторским правом. Для создания глоссария редакторами бюро переводов были использованы материалы из открытых источников и опубликованы в образовательных целях. Если вы заметили неточность в терминологии, ошибки или факт неправомерного использования информации, свяжитесь с главным редактором бюро переводов по электронной почте.